28 พฤศจิกายน 2566 นายมิน ประจวบวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย นางจรรยาพร ยอดแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา ประชุมทีมศึกษานิเทศก์เพื่อขับเลื่อนกิจกรรมโครงการตาม นโยบาย และจุดเน้นของสพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2567-2568 และนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเรื่องการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย “1 อำเภอ 1โรงเรียนคุณภาพ” ตามมาตรการนโยบาย 5 เปลี่ยนของดร. ณัฏฐิกา ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found