ประชุมทางไกล ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภาคสงฆ์ที่ 14 (นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสาคร สุพรรณบุรี) ครั้งที่ 1

ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมทางไกลผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภาคสงฆ์ที่ 14 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ภาคสงฆ์ 14 (จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี ) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยได้แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ ผ่านระบบทางไกล นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบายฯ ในการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งให้รายละเอียดในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดให้การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019