ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนวัดสระสี่มุม กราบขอบพระคุณท่าน ดร.ฐาปนีย์ พวงงาม รอง ผอ.สพป.นฐ.1 ที่เข้าตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดสระสี่มุม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ทางโรงเรียนขอน้อมรับไว้เพื่อการพัฒนาต่อไป