ขอเชิญชวนสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมประกวดผลงานกิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น)และคลิปTikTok

ขอเชิญชวนสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมประกวดผลงานกิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น)และคลิปTikTok ระหว่างวันที่ 4-18 กรฏาคม 2565 ผ่านช่องทางGoogle form ที่ ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการในคู่มือการประกวด

ช่องทางการสมัคร : https://drive.google.com/drive/folders/19JGtBpN4-XwnFb1__3tb__nT3a13L_j6?usp=sharing

ติดต่อเรา