วันที่ 13 กันยายน 2566 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการจัดศึกษา สพฐ. เป็นประธานกรรมการการประเมินข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยนายไพศาล ปันแดน ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ นายสมหมาย เทียนสมใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ นางนรินทร ดุษดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนางสาวมณีรัตน์ โทพรม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เลขานุการ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับการประเมิน 6 ท่าน ประกอบด้วย นายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมนครปฐม เขต 1 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม นางสาวสุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 นางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และนางสุชาดา ลิ้มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชุรี ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

https://photos.app.goo.gl/tqrAY2Ba515zMn1o8

antalya escort