วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 ครั้งที่ 1/2567 เพื่อแจ้งและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างในกลุ่มอำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่ 407/2566 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 ในการนี้มี นางวิไล เรืยนทัพ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมฯในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจันหอม สพป.นครปฐม เขต 1 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม