วันที่ 15 กันยายน 2566 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพป.นครปฐม เขต 1 ประกอบด้วย นายสุนัย ทองนวล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกิ่ง ลิ้มประสาท ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ นางสาวพชรพรรณ นิมิตมั่น ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 ได้ลงพื้นที่และเข้าร่วมประชุุมระดับกลุ่มโรงเรียนเมืองนครปฐม จำนวน 14 โรงเรียน การดำเนินการในครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่างๆ ในการบริหารงาน 4 ฝ่ายของโรงเรียน ในการนี้ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 14 ท่าน ได้นำเสนอผลงานที่โดดเด่น/ความสำเร็จ/อุปสรรค ปัญหาของโรงเรียน ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่าน ตลอดจนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของทุกโรงเรียนในกลุ่ม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาต่อไป ขอขอบคุณโรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก ที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านสถานที่และอำนวยความสะดวกในการประเมินได้อย่างดียิ่ง

antalya escort