วันที่ 13 กันยายน 2566 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพป.นครปฐม เขต 1 ประกอบด้วย นายพิบูลย์ แก้วไทรนันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา นายสุนัย ทองนวล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาววิไล คชศิลา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล และ นางศศิกานดา ศุภภูดล ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 ได้ลงพื้นที่และเข้าร่วมประชุุมระดับกลุ่มโรงเรียนกำแพงแสน 1 จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย โรงเรียนวัดหนองปลาไหล โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง โรงเรียนวัดสระพัง โรงเรียนบ้านดอนซาก โรงเรียนบ้านคลองตัน โรงเรียนบ้านดอนทอง และโรงเรียนบ้านห้วยด้วน การดำเนินการในครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่างๆ ในการบริหารงาน 4 ฝ่ายของโรงเรียน ในการนี้ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 12 ท่าน ได้นำเสนอผลงานที่โดดเด่น/ความสำเร็จ/อุปสรรค ปัญหาของโรงเรียน ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่าน ตลอดจนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของทุกโรงเรียนในกลุ่ม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาต่อไป ขอขอบคุณโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านสถานที่และอำนวยความสะดวกในการประเมินได้อย่างดียิ่ง

antalya escort