Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นางสาวอุษา ใหญ่ไล้บาง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ลูกจ้าง

 • thumbnail

  นายหาญณรงค์ วิไลย

  ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้าง

 • thumbnail

  นายศุภโชค รองาม

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม

  รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1

^