ที่ ศธ 04058/4107 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
       กลุ่มบริหารงานบุคคล  6 ธ.ค. 2023 17:55:44

 ที่ศธ 04058/5058 เรื่อง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ขอลาออก
       กลุ่มบริหารงานบุคคล  6 ธ.ค. 2023 17:49:51

 ที่ ศธ 04058/ว5102 เรื่อง การขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
       กลุ่มนโยบายและแผน  6 ธ.ค. 2023 16:38:06

 ที่ ศธ 04058/ว5100 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ e-Document สำหรับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
       กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DLICT)  6 ธ.ค. 2023 15:09:20

 ที่ ศธ 04058/ ว5098 เรื่อง การอบรมการใช้งานอุปกรณ์ สำหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
       กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DLICT)  6 ธ.ค. 2023 14:47:38

 ที่ ศธ 04058/5097 เรื่อง มาตรการกำชับการนำเด็กเข้าค่ายลูกเสือ หรือการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  6 ธ.ค. 2023 14:43:24

 ที่ ศธ 04058/ว 5064 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
       กลุ่มบริหารงานบุคคล  6 ธ.ค. 2023 10:44:00

 ที่ ศธ 04058/ว 5040 เรื่อง ขอให้สถำนศึกษำในสังกัดให้ควำมร่วมมือในกำรประสำนกำรดำเนินงำนร่วมกับสำนักงำน ป.ป.ช. ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค เพื่อดำเนินงำนร่วมกันในกำรตรวจสอบ ติดตำม สังเกตกำรณ์กำรดำเนินกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2567 ต่อไป
       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  6 ธ.ค. 2023 10:30:34

 ที่ ศธ 04058/ว5089 เรื่อง ขอเชิญประชุม
       กลุ่มนโยบายและแผน  6 ธ.ค. 2023 10:22:57

 ศธ 04058/ว5086 เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม
       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  6 ธ.ค. 2023 09:23:26