กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

นางสาวยุพา  ทรัพย์อุไรรัตน์   
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนา
สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลย
ทางการศึกษา

 


นางสาวบงกช  ยิ้มหนองโพธิ์์   


 

 กลับหน้าแรก    กลับหน้าบุคลากร