ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายดุสิต หังเสวก

ศึกษานิเทศก์

ผอ.กลุ่ม

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน


นางละม้าย  จันทร์เขียว

ศึกษานิเทศก์

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางกรุณา ธูปแพ

ศึกษานิเทศก์

 

นางสาวนิภารัตน์  เชื้อชาย

ศึกษานิเทศก์

 

กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา

นางจรรยาพร  ยอดแก้ว

ศึกษานิเทศก์

หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวณัฐิกา  สุริยาวงษ์

ศึกษานิเทศก์

 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
และนวัตกรรมทางการศึกษา

นางสาวยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์

ศึกษานิเทศก์

 หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวบงกช   ยิ้มหนองโพธิ์

ศึกษานิเทศก์

 

กลุ่มงานนิเทศและติดตาม
ประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา

นางจรรยาพร  ยอดแก้ว

ศึกษานิเทศก์

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายประพนธ์   สะสมทรัพย์

ศึกษานิเทศก์

 

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา

นางสาววิไล   คชศิลา

ศึกษานิเทศก์

 หัวหน้ากลุ่มงาน

นางพัตรา  เมฆประยูร

ศึกษานิเทศก์

 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

นายดุสิต หังเสวก

ศึกษานิเทศก์

 หัวหน้ากลุ่มงาน

นางสาวพชรมน  มีแสงพันธ์

ศึกษานิเทศก์

 

งานธุรการ

นางสุนีย์ นิ่มคล้าย

พนักงานธุรการ

หัวหน้างาน

 กลับหน้าแรก