กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

 

 

นางจรรยาพร  ยอดแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานวัด  และประเมินผล
การจัดการศึกษา

 

 นางสาวณัฐิกา   สุริยาวงษ์

 กลับหน้าแรก   กลับหน้าบุคลากร