กลุ่มงานนิเทศและติดตามประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 


นางจรรยาพร  ยอดแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ และะติดตาม  ประเมินผลระบบบริหาร และการจัด
การศึกษา
 

 

นายประพนธ์  สะสมทรัพย์

กลับหน้าแรก    กลับหน้าบุคลากร