สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

 

bullet12_push.gif ทำความรู้จัก ศน.
bullet12_push.gif e-mail ศน.
bullet12_push.gif ศน.ปฏิบัติหน้าที่แทนผอ.กลุ่มนิเทศ
bullet12_push.gif ศน.หัวหน้ากลุ่มงาน
bullet12_push.gif ศน.ประจำกลุ่มงาน
bullet12_push.gif ศน.และโรงเรียนที่รับผิดชอบ
bullet12_push.gif ศน.ประจำกลุ่มโรงเรียน
bullet12_push.gif ศน.ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
bullet12_push.gif ศน.กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร
bullet12_push.gif ศน.กลุ่มงานส่งเสริมระบบประกัน
bullet12_push.gif ศน.กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ
bullet12_push.gif ศน.กลุ่มงานวัดและประเมินผล
bullet12_push.gif ศน.กลุ่มงานนิเทศระบบบริหารฯ
bullet12_push.gif ศน.กลุ่มงานเลขานุการ
bullet12_push.gif เจ้าหน้าที่กลุ่มงานธุรการ

บุคลากรกลุ่มนิเทศ
คลิกภาพเพื่อชมเว็บไซต์ส่วนตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศน.นิเทศทางไกล....

 

 

anired09_next.gif  แผน 200 วัน
anired09_next.gif แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ Tablet

bullet12_push.gif ข้อสอบ PRE O-NET ปี 2554
bullet12_push.gif ข้อสอบ PRE O-NET ปี 2555

 bullet12_push.gif ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2552
 
bullet12_push.gif ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 

 

เครื่องมือฝึกทักษะคณิตศาสตร์

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

 

 

คลังข้อสอบหลายกลุ่มสาระ
คลังข้อสอบคณิตศาสตร์
ข้อสอบ O-Net
ข้อสอบ O-Net ปี 53 ป.6
ข้อสอบ O-Net ปี 53 ม.3
ข้อสอบ O-Net ปี 52 ป.6
ข้อสอบ O-Net ปี 52 ม.3

แบบทดสอบการคิดเลขเร็ว
pdf      ป.1  ป.2  ป.3  ป.4  ป.5  
               ป.6 ป.6 ชุดที่ 2
word      ป.1 ป.2  ป.3  ป.4  ป.5
               ป.6  ป.6 ชุดที่ 2

แบบฝึกทักษะการคิด (เลข) คล่อง
    ปก        ป.1  ป.2  ป.3  
                 ป.4  ป.5  ป.6  
   เนื้อหา   ป.1  ป.2  ป.3  
                 ป.4  ป.5  ป.6
 
ตัวอย่างแบบทดสอบ NT    ชั้นป. 3
 
ขุดที่ 1   ชุดที่ 2    ชุดที่ 3    ชุดที่ 4  
 ชุดที่ 5  ชุดที่ 6   ชุดที่ 7    ชุดที่ 8    
 ชุดที่ 9

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประเมิน
และการกรอกข้อมูล
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เครื่องมือประเมินจุดเน้น
 ปีการศึกษา2558 words_flash_new.gif

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

เกณฑ์ทั่วไป
คำอธิบายการกรอกข้อมูล
 


 
bullet12_push.gifตารางแลกเปลี่ยนเรียนรู้56
bullet12_push.gifกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
bullet12_push.gifรวมบทความของศน.ปี 2555

 บทความของศึกษานิเทศก์ปี 2556

รอบที่ 1

รอบที่ 2

ศน.สามารถ

ศน.สามารถ

ศน.ไพฑูรย

ศน.ไพฑูรย์

ศน.กรุณา

ศน.กรุณา

ศน.ดุสิต

ศน.ดุสิต

ศน.สุรพงษ์

ศน.สุรพงษ์

ศน.ผุสดี

ศน.ผุสดี

ศน.วิไล

ศน.วิไล

ศน.จรรยาพร  2

ศน.จรรยาพร

ศน.สมศักดิ์

ศน.สมศักดิ์

ศน.ยุพา

ศน.ยุพา

ศน.เกรียงศักดิ์

ศน.เกรียงศักดิ์

ศน.สกล

ศน.สกล

ศน.พิเชฏฐ์

ศน.พิเชฏฐ์

ศน.พรรณีย์

ศน.พรรณีย์

ศน.พรรณี

ศน.พรรณี

ศน.นิธิ

ศน.นิธิ

ศน.พรรณภา

ศน.พรรณภา

ศน.กุลธิดา

ศน.กุลธิดา

ศน.ไชยากาล

ศน.ไชยากาล

 


กรอบแนวคิดในการนิเทศ

 

 

 


          ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 hand01_down.gif

คลิก

เอกสารเกี่ยวกับการกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ สพฐ.

มาตรฐานการศึกษา สพฐ. 59     
    
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี 59
แนวทางการเรียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี 59

มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ.
    การศึกษาปฐมวัย       
    
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบบกรอกข้อมูลระบบประกันคุณภาพใช้ในการอบรมวันที่ 20 ม.ค. 59  
     
ระดับปฐมวัย
     
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือการใช้งานระบบการนำส่งข้อมูลประกันคุณภาพระดับสถานศึกษา
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานสถานศึกษา
    การศึกษาปฐมวัย   
word                                           การศึกษาขั้นพื้นฐาน   word
    
ใบแก้คำผิด ปฐมวัย                                                    ใบแก้คำผิด ขั้นพื้นฐาน

เอกสารเผยแพร่ของสพป.นฐ.เขต 1

เครื่องมือประเมินมาตรฐาน2558  
แบบรายงานผลการประเมิน255
8

ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ57

แบบฟอร์มSAR ปีการศึกษา 2559.rar  

ตัวอย่างการประกาศค่าเป้าหมายระดับสถานศึกษา

ตัวอย่างการเขียนโครงการและการรายงาน
Download ที่เป็นไฟล์ word

ตัวอย่างการรายงานโครงการ

ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

              คะแนนขีดจำกัดล่าง
                   เกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 5 ปรับใหม่

 

ดาวน์โหลดแบบทดสอบที่นี่
hand01_down.gif
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
pdf.
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
pdf. word
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
pdf. word

 


ตามนโยบายนครแห่งคุณภาพการศึกษา : ผู้เรียนมีคุณภาพสูง
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

word   pdf

ภาษาไทย
       มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดภาษาไทย

           ความสามารถทางภาษา (Literacy)
                        ส่วนนำ   เนื้อหา

เครื่องมือประเมินการอ่านและการเขียน
         ไฟล์ pdf   ดาวน์โหลดไฟล์ word
         
         

 

คณิตศาสตร์
       มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดคณิตศาสร์
  เครื่องมือประเมินการคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง
        คู่มือ     ไฟล์ pdf     ดาวน์โหลดไฟล์ word
  
เครื่องมือประเมินการคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง
                    
 ฉบับปรับปรุงคะแนน            
       แบบรายงานการคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง

               
ตัวอย่างข้อสอบ TIMSS 2011
                                 ป.4     ม.2
             แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ
                       ประจำปีพ.ศ. 2553-2554
                      ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา

           ประสบการณ์การสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์

ศน.ไพฑูรย์ คุยกับครูคณิตศาสตร

เครื่องมือฝึกทักษะคณิตศาสตร์
  
 แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณ
   
ป.1  ป.2  ป.3  ป.4  ป.5  ป.6  ม.1  ม.2
   แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว
   ป.1  ป.2  ป.3  ป.4 ป.5  ป.6  ป.6ชุดที่2
   แบบฝึกการคิดเลขคล่อง
   ป.1   ป.2  ป.3   ป.4   ป.5  ป.6
   
                    
               
ยุทธวิธีพิชิตคณิตศาสตร์
             
 
             MATH ROOM  SERVICES  

                    คลังสื่อคณิตศาสตร์ 

 

วิทยาศาสตร์
           มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดวิทยาศาสร์

 ตัวอย่างข้อสอบ TIMSS 2011
ป.4     ม.2

             แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ
                       ประจำปีพ.ศ. 2553-2554
                                  ประถมศึกษา  
 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
       
 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสังคม
        

คู่มือการสอนประวัติศาสตร

ภาษาอังกฤษ
 
  มาตรฐานและตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ
   ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา
  ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินทักษะทางภาษา
  เครื่องมือฝึกทักษะภาษาอังกฤษ word  .pdf
 

แบบทดสอบชั้นป.6
แบบทดสอบชั้นม.3
แบบทดสอบชั้นม.6

คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน
  word        pdf
ตัวอย่างโครงการนิเทศภายในโรงเรียน
   word       pdf

ตัวอย่างคู่มือนิเทศระดับสถานศึกษา  
   ดาวน์โหลด
องค์ความรู้เรื่องนิเทศภายในโรงเรียน
  ดาวน์โหลด

 

 

การประเมินศูนย์อาเซียน


ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนจัดการเรียนรู้ ASEAN

การศึกษา:การสร้างประชาคมอาเซียน

การศึกษา:กลไกขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน

กรอบหลักสูตรอาเซี่ยน สพป.นฐ.เขต 1 ดาวน์โหลด

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้อาเซี่ยน  ดาวน์โหลด

Spirit Of ASEAN   bullet19_gray.gif    Spirit Of ASEAN 2015

การสร้างหลักสูตรอาเซี่ยน

ตัวอย่างกิจกรรมอาเซี่ยนศึกษา 1   ดาวน์โหลด

ตัวอย่างกิจกรรมอาเซี่ยนศึกษา 2   ดาวน์โหลด

แบบนิเทศอาเซี่ยน   ดาวน์โหลด

เพลงอาเซี่ยน  1   2   3   4


แนวทางบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร   
 ปก              
บทนำ
ตอนที่ 1                   
ตอนที่ 2
                   


ตอนที่ 3

ตอนที่ 4             
ตอนที่ 5         
บรรณานุกรมอัพเดทข่าวเด่น


อัพเดทข่าวการศึกษา

 


ปฏิทินกลุ่มนิเทศ ปี 2561anired10_next_1.gif คลิกที่ชื่อเพื่่อชมปฏิทินส่วนตัวของศึกษานิเทศก์แต่ละท่าน

ดุสิต

จรรยาพร

ยุพา

วิไล

กรุณา

ละม้าย

 บงกช

 พัตรา

พชรมน

ประพนธ์

นิภารัตน์

ณัฐิกา 

 

         
นวัตกรรม/วิจัย/รายงาน
bullet12_push.gif การศึกษาพัฒนาการด้าน
สติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

bullet12_push.gif การนิเทศแบบ K-DEE เวทคณิต
bullet12_push.gif การศึกษาสภาพการคัดกรอง
ความพิการทางการศึกษาฯ
bullet12_push.gif รายงานสังเคราะห์SAR59
bullet12_push.gif แนวทางการจัดการศึกษาทางไกล

 หลักสูตร 2561 words_flash_new.gif
bullet12_push.gif ใหม่ล่าสุด ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้ง
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
      และงานวิชาการสถานศึกษา
       word   pdf
  
bullet12_push.gif เอกสารหน้าที่พลเมือง 
  
เอกสารวิทยฐานะแนวใหม่
 bullet12_push.gif  PPT วิทยฐานะแนวใหม
  
bullet12_push.gif  PLC สพฐ.
  
bullet12_push.gif ตรวจสอบหลักสูตร

  เอกสารวิชาการ
 bullet12_push.gif คู่มือคิดเลขเร็ว
 bullet12_push.gif
แบบพัฒนาคิดเลขในใจระดับ1-5      
 
bullet12_push.gif แบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-6 - 6
 
bullet12_push.gif บทอาขยาน
 
bullet12_push.gif เอกสารเวทคณิต
 
bullet12_push.gif ประกาศ ศธ.การบริหารจัดการ
      เวลาเรียน
 
bullet12_push.gif ประกาศ ศธ. การบริหารจัดการเวลา  เรียนภาษาอังกฤษ
bullet12_push.gif  คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียนฯ PDF
bullet12_push.gif คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียนฯ WORD 
 

      ปีงบประมาณ 2560
words_flash_new.gif 
bullet12_push.gif คู่มือศึกษานิเทศก์  words_flash_new.gif
bullet12_push.gif รายงานผลการปฏิบัติงานwords_flash_new.gif
bullet12_push.gif แผนนิเทศ ปีงบประมาณ60words_flash_new.gif
      
       ปีงบประมาณ 2559
words_flash_new.gif 
bullet12_push.gif แผนนิเทศ ปีงบประมาณ 2559words_flash_new.gif
bullet12_push.gif แผนนิเทศการศึกษาภาคเรียนที่ 1
 ปีการศึกษา 2559
words_flash_new.gif
bullet12_push.gif แผนนิเทศการศึกษาภาคเรียนที่  2
 ปีการศึกษา 2559
 words_flash_new.gif
bullet12_push.gif  รายงานผลการปฏิบัติงานwords_flash_new.gif

      ปีการศึกษา 2558

bullet12_push.gif  คู่มือศึกษานิเทศก์           
bullet12_push.gif แผนนิเทศการศึกษา         
ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
bullet12_push.gif รายงานผลการนิเทศ ครั้งที่ 1            
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา58

bullet12_push.gif แผนปฏิบัติการนิเทศ                        
  ปีงบประมาณ  2558       

bullet12_push.gif คู่มือนิเทศครั้งทีี่ 1           
ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558
bullet12_push.gif รายงานสังเคราะหการนิเทศครั้งที่1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

    ปีการศึกษา 2557
bullet12_push.gif รายงานสังเคราะหการนิเทศครั้งที่1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557
bullet12_push.gif แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา     
         ปีงบประมาณ 2558  
bullet12_push.gifแผนนิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
        ปีการศึกษา 2557  
 
    ปีการศึกษา 2556
bullet12_push.gif  แผนปฏิบัติการนิเทศ
       ปีการศึกษา 2556  
bullet12_push.gif  สังเคราะห์รายงานการนิเทศ
        ปีการศึกษา 2555
bullet12_push.gif  แผนนิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
       ปีการศึกษา 2556
bullet12_push.gif  แผนนิเทศครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
       ปีการศึกษา 2556
bullet12_push.gif   แบบบันทึกนิเทศ 2-1-2556
bullet12_push.gif   แบบบันทึกนิเทศเต็มพิกัด
 
bullet12_push.gif  แผนนิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
       ปีการศึกษา 2556 PowerPoint
 
bullet12_push.gif แบบบันทึกนิเทศ1-2-2556
 
bullet12_push.gif รายงานการศึกษาดูงาน
        ปีงบประมาณ 2557

   ข้อสอบนิเทศมกราคม 2554
         ป.6                  ม.3

           
รวมเอกสารวิชาการ
bullet12_push.gif เอกสาร "วิเคราะห์ข้อสอบ
     คณิตศาสตร์ O-NETม.3  

bullet12_push.gif เอกสาร "การจัดกิจกรรม ลดเวลา
     เรียน เพิ่มเวลารู้"    
bullet12_push.gif รายงานการสังเคราะห์ผลการติดตาม
     ตรวจสอบฯ

bullet12_push.gif รายงานการสังเคราะห์รายงาน
     ประจำปีการศึกษา 2557


bullet12_push.gif กระบวนการจัดการเรียนรู้
      ตามบันได 5 ขั้น
bullet12_push.gif สังเคราะห์ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปี 2555
bullet12_push.gif การประเมินนักเรียนชั้นป.3 ปี 2555
bullet12_push.gif ตัวอย่างโปรแกรมทำปพ.
bullet12_push.gif รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
bullet12_push.gif การฝึกคิดจากนิทาน    word
      ฟังนิทานที่นี่
bullet12_push.gif สังเคราะห์กิจกรรมส่งเสริม
     จิตสาธารณะ


bullet12_push.gif
การปรับโครงสร้างเวลาเรียน
bullet12_push.gif
การสอนคณิตศาสตร์ให้คิดเป็น
bullet12_push.gif
แนวการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ
bullet12_push.gif
แนวทางการจัดค่ายภาษาอังกฤษ       ppt
bullet12_push.gif รายงานการสังเคราะห์ การน้อมนำ
     หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
     การเรียนการสอน
bullet12_push.gif การนิเทศภายใน
      หัวใจการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
bullet12_push.gif ผลการสอบONET53
      และการนำไปใช้
bullet12_push.gif สารพันปัญหาการวัดผล
      ตามหลักสูตรฯ2551
bullet12_push.gif จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
bullet12_push.gif จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
bullet12_push.gif เอกสารหลักฐานการศึกษา
      ตามหลักสูตรฯ2551
 
bullet12_push.gif การจัดทำ CAI  word
 
bullet12_push.gif การจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

ตัวอย่างแนวทางการจัดทำหน่วย
การเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถิ่น

bullet12_push.gif แนวทางการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น        word
bullet12_push.gif ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   word
bullet12_push.gif ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   word
bullet12_push.gif ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   word
bullet12_push.gif ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   word
bullet12_push.gif ม.3 ภาคเรียนที่ 1           word
bullet12_push.gif ม.3 ภาคเรียนที่ 2           word 
bullet12_push.gif รายนามผู้จัดทำ             word

    
เว็บไซต์ภายนอก

bullet12_push.gif Google
bullet12_push.gif กระทรวงศึกษาธิการ
bullet12_push.gif สพฐ.
bullet12_push.gif สมศ.
bullet12_push.gif สพท.นครปฐม เขต 1
bullet12_push.gif Km นครปฐม เขต 1
bullet12_push.gif Facebook นครปฐม เขต 1
bullet12_push.gif นสพ.คอม
bullet12_push.gif nectec
bullet12_push.gif npt3 เว็บ ศน.ไพฑูรย์
bullet12_push.gif ทรูปลูกปัญญา
bullet12_push.gif Thaiware.com
bullet12_push.gif nitesonline.net/
bullet12_push.gif เว็บไซต์ sornorthai.net 


ด้านปัจจัยพื้นฐาน

bullet12_push.gif จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2559
bullet12_push.gif รายชื่อโรงเรียนแยกเป็นกลุ่ม
bullet12_push.gif รายชื่อโรงเรียนทุกสังกัด
bullet12_push.gif หมายเลขโทรศัพท์ ผอ.โรงเรียน

 
                   
ด้านผลผลิต

bullet12_push.gif ผลการสอบ LAS
bullet12_push.gif ผลการสอบ NT
bullet12_push.gif ผลการสอบ O-NET ป.6
      ข้อมูลรายโรงเรียน
bullet12_push.gif ผลการสอบ O-NET ม.3
      ข้อมูลรายโรงเรียน
 

ก่อนปีการศึกษา 2555

bullet12_push.gif ผลสัมฤทธิ์ ปี 50- 52
bullet12_push.gif ข้อมูล NT ปี 2552
bullet12_push.gif ข้อมูล NT+LAS ปี 2552
bullet12_push.gif ข้อมูล NT+LAS ปี 2553
bullet12_push.gif
ข้อมูล NT ปี 2554

ผลการสอบ
Pre LAS Pre -NT Pre O-NET


สอบเมื่อวันที่ 14 - 15 มกราคม 2556

bullet12_push.gif ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
bullet12_push.gif ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
bullet12_push.gif ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
bullet12_push.gif ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
bullet12_push.gif ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
bullet12_push.gif ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


        
ด้านโครงสร้างและบริการ

bullet12_push.gif คำสั่งมอบหมายงานศน.ปี'58
       ศน.หัวหน้ากลุ่มงาน
bullet12_push.gifระเบียบว่าด้วยกลุ่มโรงเรียน
 
bullet12_push.gifคำสั่งรองผอ.เขต ดูแลกลุ่มโรงเรียน
bullet12_push.gif โครงสร้างกลุ่มนิเทศ
bullet12_push.gif แบบ นป.1
bullet12_push.gif แบบ นป.2
bullet12_push.gif แบบ นป.3
bullet12_push.gif แบบ นป.4
bullet12_push.gif รวมเอกสารการเงิน
bullet12_push.gif แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน
bullet12_push.gif แบบขออนุมัติไปราชการ
bullet12_push.gif แบบขอใช้รถยนต์ส่วนตัว
bullet12_push.gif แบบเบิกค่าพาหนะเดินทาง
bullet12_push.gif ใบรับรองแทนใบเสร็จ
bullet12_push.gif ใบเบิกค่าชดเชยน้ำมัน
bullet12_push.gif สัญญายืมเงิน
bullet12_push.gif สัญญายืมเงิน
bullet12_push.gif ประมาณการค่าใช้จ่ายไปราชการ
bullet12_push.gif ผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 50-52
bullet12_push.gif แบบปพ.1

          บทความของ ศน.ไพฑูรย์
bullet12_push.gif การพัฒนานวัตกรรม
      การจัดการเรียนรู้
bullet12_push.gif  PowerPoint ประกอบการบรรยาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Edit  by  Yupa  Suburairat   e-mail : Suburairat@gmail.com