เมนูแนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวด่วน

บทความทางวิชาการ

bullet12_push.gif ทำความรู้จัก ศน.
bullet12_push.gif e-mail ศน.
bullet12_push.gif ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
bullet12_push.gif ศน.ปฏิบัติหน้าที่แทนผอ.กลุ่มนิเทศ
bullet12_push.gif ศน.หัวหน้ากลุ่มงาน
bullet12_push.gif ศน.ประจำกลุ่มงาน
bullet12_push.gif ศน.และโรงเรียนที่รับผิดชอบ
bullet12_push.gif ศน.ประจำกลุ่มโรงเรียน
bullet12_push.gif ศน.ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
bullet12_push.gif ศน.กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร
bullet12_push.gif ศน.กลุ่มงานส่งเสริมระบบประกัน
bullet12_push.gif ศน.กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ
bullet12_push.gif ศน.กลุ่มงานวัดและประเมินผล
bullet12_push.gif ศน.กลุ่มงานนิเทศระบบบริหารฯ
bullet12_push.gif ศน.กลุ่มงานเลขานุการ
bullet12_push.gif เจ้าหน้าที่กลุ่มงานธุรการรวมเว็บไซต์เพื่อการศึกษา
 

 บุคลากรกลุ่มนิเทศ
คลิกภาพเพื่อชมเว็บไซต์ส่วนตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศน.นิเทศทางไกล....

 

 

anired09_next.gif  แผน 200 วัน
anired09_next.gif แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ Tablet

bullet12_push.gif ข้อสอบ PRE O-NET ปี 2554
bullet12_push.gif ข้อสอบ PRE O-NET ปี 2555
bullet12_push.gif ข้อสอบ PRE O-NET ปี 2556
 

 bullet12_push.gif ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2552
 
bullet12_push.gif ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 

 

เครื่องมือฝึกทักษะคณิตศาสตร์

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

 

 

คลังข้อสอบหลายกลุ่มสาระ
คลังข้อสอบคณิตศาสตร์
ข้อสอบ O-Net
ข้อสอบ O-Net ปี 53 ป.6
ข้อสอบ O-Net ปี 53 ม.3
ข้อสอบ O-Net ปี 52 ป.6
ข้อสอบ O-Net ปี 52 ม.3

แบบทดสอบการคิดเลขเร็ว
pdf      ป.1  ป.2  ป.3  ป.4  ป.5  
               ป.6 ป.6 ชุดที่ 2
word      ป.1 ป.2  ป.3  ป.4  ป.5
               ป.6  ป.6 ชุดที่ 2

แบบฝึกทักษะการคิด (เลข) คล่อง
    ปก        ป.1  ป.2  ป.3  
                 ป.4  ป.5  ป.6  
   เนื้อหา   ป.1  ป.2  ป.3  
                 ป.4  ป.5  ป.6
 
ตัวอย่างแบบทดสอบ NT    ชั้นป. 3
 
ชุดที่ 1   ชุดที่ 2    ชุดที่ 3    ชุดที่ 4  
 ชุดที่ 5  ชุดที่ 6   ชุดที่ 7    ชุดที่ 8    
 ชุดที่ 9

เครื่องมือประเมินวัดความสามารถ
และทักษะของผู้เรียน

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

เกณฑ์ทั่วไป
คำอธิบายการกรอกข้อมูล
 

 

 


กรอบแนวคิดในการนิเทศ

 

 

 


          ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 hand01_down.gif
คลิก

เอกสารเกี่ยวกับการกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ ศธ. และ สพฐ.

 

  การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม   ่
  
bullet12_push.gif มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561words_flash_new.gif   
  bullet12_push.gif กฎกระทรวงเรื่องการประกันคุณภาพ
  bullet12_push.gif  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้มาตรฐานการศึกษา61
 
 bullet12_push.gif แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาฯระดับปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน การศึกษาพิเศษ  
  bullet12_push.gif  แนวปฎิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สพฐ.
  bullet12_push.gif  หนังสือสั่งการให้ใช้มาตรฐาน สพฐ. 61
  bullet12_push.gif แนวทางการเขียน SAR 59
  bullet12_push.gif แนวทางการเขียน SAR 60
  bullet12_push.gif แนวทางการเขียน SAR 61

 
  มาตรฐานการศึกษา สพฐ. 61
    
      
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
     
ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
    
ประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพ   
 

เอกสารเผยแพร่ของสพป.นฐ.เขต 1

เครื่องมือประเมินมาตรฐาน2558  
แบบรายงานผลการประเมิน255
8

ทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ57

แบบฟอร์มSAR ปีการศึกษา 2559.rar  

ตัวอย่างการประกาศค่าเป้าหมายระดับสถานศึกษา

ตัวอย่างการเขียนโครงการและการรายงาน
Download ที่เป็นไฟล์ word

ตัวอย่างการรายงานโครงการ

ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

             

 

 
 ปฏิทินกลุ่มนิเทศ ปี 2562
anired10_next_1.gif คลิกที่ชื่อเพื่่อชมปฏิทินส่วนตัวของศึกษานิเทศก์แต่ละท่าน

 

จรรยาพร

ยุพา

วิไล

 

 

 บงกช

 พัตรา

พชรมน

ประพนธ์

นิภารัตน์

ณัฐิกา 

 

         
นวัตกรรม/วิจัย/รายงาน
bullet12_push.gif รายงานสังเคราะห์ SAR61 words_flash_new.gif
bullet12_push.gif รายงานสังเคราะห์ SAR59 words_flash_new.gif
bullet12_push.gif รายงานสังเคราะห์ SAR60
words_flash_new.gif
bullet12_push.gif ข้อมูลสารสนเทศประกันคุณภาพ 61words_flash_new.gif
bullet12_push.gif การศึกษาพัฒนาการด้าน
สติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

bullet12_push.gif การนิเทศแบบ K-DEE เวทคณิต
bullet12_push.gif การศึกษาสภาพการคัดกรอง
ความพิการทางการศึกษาฯ
bullet12_push.gif แนวทางการจัดการศึกษาทางไกล 

 หลักสูตร 2561 words_flash_new.gif
bullet12_push.gif ใหม่ล่าสุด ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้ง
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
      และงานวิชาการสถานศึกษา
       word   pdf
  
bullet12_push.gif เอกสารหน้าที่พลเมือง 

  
เอกสารวิทยฐานะแนวใหม่
 bullet12_push.gif  PPT วิทยฐานะแนวใหม
  
bullet12_push.gif  PLC สพฐ.
  
bullet12_push.gif ตรวจสอบหลักสูตร  

   วิทยาการคำนวณwords_flash_new.gif  
 bullet12_push.gif เว็บไซต์ สสวท.
 bullet12_push.gif โปรแกรม Scratch2  

      เอกสารวิชาการ
 bullet12_push.gif คู่มือคิดเลขเร็ว
 bullet12_push.gif
แบบพัฒนาคิดเลขในใจระดับ1-5      
 
bullet12_push.gif แบบฝึกคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1-6 - 6
 
bullet12_push.gif บทอาขยาน
 
bullet12_push.gif เอกสารเวทคณิต
 
bullet12_push.gif ประกาศ ศธ.การบริหารจัดการ
      เวลาเรียน
 
bullet12_push.gif ประกาศ ศธ. การบริหารจัดการเวลา  เรียนภาษาอังกฤษ
bullet12_push.gif  คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียนฯ PDF
bullet12_push.gif คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียนฯ WORD 

 

     ปีงบประมาณ 2562
bullet12_push.gif แผนนิเทศ ปี 2562  words_flash_new.gif
bullet12_push.gif  รายงานผลการปฏิบัติงาน 2562

     ปีงบประมาณ 2561  

bullet12_push.gif แผนนิเทศ ปีงบประมาณ 2561  
bullet12_push.gif รายงานผลการปฎิบัติงาน 2561  
  
       ปีงบประมาณ 2560  
bullet12_push.gif คู่มือศึกษานิเทศก์  
bullet12_push.gif รายงานผลการปฏิบัติงาน
bullet12_push.gif แผนนิเทศ ปีงบประมาณ60   
      
     ปีงบประมาณ 2559  
bullet12_push.gif แผนนิเทศ ปีงบประมาณ 2559
bullet12_push.gif แผนนิเทศการศึกษาภาคเรียนที่ 1
 ปีการศึกษา 2559

bullet12_push.gif แผนนิเทศการศึกษาภาคเรียนที่  2
 ปีการศึกษา 2559
 
bullet12_push.gif  รายงานผลการปฏิบัติงาน

      ปีการศึกษา 2558

bullet12_push.gif  คู่มือศึกษานิเทศก์           
bullet12_push.gif แผนนิเทศการศึกษา         
ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
bullet12_push.gif รายงานผลการนิเทศ ครั้งที่ 1            
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา58

bullet12_push.gif แผนปฏิบัติการนิเทศ                        
  ปีงบประมาณ  2558       

bullet12_push.gif คู่มือนิเทศครั้งทีี่ 1           
ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558
bullet12_push.gif รายงานสังเคราะหการนิเทศครั้งที่1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

    ปีการศึกษา 2557
bullet12_push.gif รายงานสังเคราะหการนิเทศครั้งที่1     ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557
bullet12_push.gif แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา     
         ปีงบประมาณ 2558  
bullet12_push.gifแผนนิเทศครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
        ปีการศึกษา 2557  
  
           
รวมเอกสารวิชาการ
bullet12_push.gif เอกสาร "วิเคราะห์ข้อสอบ
     คณิตศาสตร์ O-NETม.3  

bullet12_push.gif เอกสาร "การจัดกิจกรรม ลดเวลา
     เรียน เพิ่มเวลารู้"    
bullet12_push.gif รายงานการสังเคราะห์ผลการติดตาม
     ตรวจสอบฯ

bullet12_push.gif รายงานการสังเคราะห์รายงาน
     ประจำปีการศึกษา 2557

bullet12_push.gif กระบวนการจัดการเรียนรู้
      ตามบันได 5 ขั้น
bullet12_push.gif สังเคราะห์ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปี 2555
bullet12_push.gif การประเมินนักเรียนชั้นป.3 ปี 2555
bullet12_push.gif ตัวอย่างโปรแกรมทำปพ.
bullet12_push.gif รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
bullet12_push.gif การฝึกคิดจากนิทาน    word
      ฟังนิทานที่นี่
bullet12_push.gif สังเคราะห์กิจกรรมส่งเสริม
     จิตสาธารณะ

bullet12_push.gif
การปรับโครงสร้างเวลาเรียน
bullet12_push.gif
การสอนคณิตศาสตร์ให้คิดเป็น
bullet12_push.gif
แนวการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ
bullet12_push.gif
แนวทางการจัดค่ายภาษาอังกฤษ       ppt
bullet12_push.gif รายงานการสังเคราะห์ การน้อมนำ
     หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
     การเรียนการสอน
bullet12_push.gif การนิเทศภายใน
      หัวใจการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
bullet12_push.gif ผลการสอบONET53
      และการนำไปใช้
bullet12_push.gif สารพันปัญหาการวัดผล
      ตามหลักสูตรฯ2551
bullet12_push.gif จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน
bullet12_push.gif จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
bullet12_push.gif เอกสารหลักฐานการศึกษา
      ตามหลักสูตรฯ2551
 
bullet12_push.gif การจัดทำ CAI  word
 
bullet12_push.gif การจัดการหลักสูตรสถานศึกษา

ตัวอย่างแนวทางการจัดทำหน่วย
การเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถิ่น

bullet12_push.gif แนวทางการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น        word
bullet12_push.gif ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   word
bullet12_push.gif ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   word
bullet12_push.gif ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   word
bullet12_push.gif ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   word
bullet12_push.gif ม.3 ภาคเรียนที่ 1           word
bullet12_push.gif ม.3 ภาคเรียนที่ 2           word 
bullet12_push.gif รายนามผู้จัดทำ             word

    
เว็บไซต์ภายนอก

bullet12_push.gif Google
bullet12_push.gif กระทรวงศึกษาธิการ
bullet12_push.gif สพฐ.
bullet12_push.gif สมศ.
bullet12_push.gif สพท.นครปฐม เขต 1
bullet12_push.gif Km นครปฐม เขต 1
bullet12_push.gif Facebook นครปฐม เขต 1
bullet12_push.gif นสพ.คอม
bullet12_push.gif nectec
bullet12_push.gif npt3 เว็บ ศน.ไพฑูรย์
bullet12_push.gif ทรูปลูกปัญญา
bullet12_push.gif Thaiware.com
bullet12_push.gif nitesonline.net/
bullet12_push.gif เว็บไซต์ sornorthai.net 

         ด้านโครงสร้างและบริการ

bullet12_push.gif คำสั่งมอบหมายงานศน.
       ศน.หัวหน้ากลุ่มงาน
bullet12_push.gifระเบียบว่าด้วยกลุ่มโรงเรียน
 
bullet12_push.gifคำสั่งรองผอ.เขต ดูแลกลุ่มโรงเรียน
bullet12_push.gif โครงสร้างกลุ่มนิเทศ
bullet12_push.gif แบบ นป.1
bullet12_push.gif แบบ นป.2
bullet12_push.gif แบบ นป.3
bullet12_push.gif แบบ นป.4
bullet12_push.gif รวมเอกสารการเงิน
bullet12_push.gif แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน
bullet12_push.gif แบบขออนุมัติไปราชการ
bullet12_push.gif แบบขอใช้รถยนต์ส่วนตัว
bullet12_push.gif แบบเบิกค่าพาหนะเดินทาง
bullet12_push.gif ใบรับรองแทนใบเสร็จ
bullet12_push.gif ใบเบิกค่าชดเชยน้ำมัน
bullet12_push.gif สัญญายืมเงิน
bullet12_push.gif สัญญายืมเงิน
bullet12_push.gif ประมาณการค่าใช้จ่ายไปราชการ
bullet12_push.gif ผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 50-52
bullet12_push.gif แบบปพ.1

          บทความของ ศน.ไพฑูรย์
bullet12_push.gif การพัฒนานวัตกรรม
      การจัดการเรียนรู้
bullet12_push.gif  PowerPoint ประกอบการบรรยาย

 
สนุก! ความรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Edit  by  Yupa  Suburairat   e-mail : Suburairat@gmail.com